เงื่อนไขการใช้งาน

กลิ่นเบลล์และน้ำหอม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไป

ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

1. ขอบเขตการสมัคร

1.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับสัญญาทั้งหมดระหว่าง BELL Flavours & Fragrances Duft und Aroma GmbH (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "BELL") และลูกค้า ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างและขัดแย้งกันของผู้ซื้อจะไม่ได้รับการยอมรับเว้นแต่จะได้รับการยืนยันจาก BELL เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงโดยวาจา การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขสัญญาจะมีผลบังคับผ่านการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของ BELL เท่านั้น และจะไม่มีอิทธิพลต่อสัญญาในอนาคตระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เราดำเนินการจัดส่งโดยทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันหรือที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ซื้อ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการขายเหล่านี้จะถือว่าเป็นที่ยอมรับอย่างช้าที่สุดเมื่อรับการส่งมอบสินค้า

1.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปจะใช้กับผู้ประกอบการตามความหมายของมาตรา 14 ของ BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, German Civil Code] เท่านั้น1.

1.3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ควรได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับข้อเสนอหรือไม่ควรมอบให้กับลูกค้าในโอกาสอื่น อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ารู้จักหรือต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ก่อน ผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนหน้านี้

1.4. BELL เน้นย้ำว่าข้อตกลงด้วยวาจาก่อนหน้านี้จะไม่มีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตัวแทนขายของ BELL ได้รับอนุญาตให้รับคำสั่งซื้อ/คำขอซื้อเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิ์ทำข้อตกลงที่เบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดเหล่านี้หรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของผู้ซื้อ

2. แบบฟอร์มการสื่อสาร / การเขียน

ข้อกำหนดของแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องปฏิบัติตามหากมีการดำเนินการสื่อสารผ่านอีเมลและผู้ส่งสามารถให้การตอบรับที่สร้างขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรับอีเมลไปยังเนื้อหาที่เขาอ้างถึง

3. คำสั่งซื้อ / ยืนยันการสั่งซื้อ

3.1. โดยหลักการแล้ว ข้อเสนอโดย BELL จะไม่มีผลผูกพันและจะไม่ถือเป็นภาระผูกพันใด ๆ ในการส่งมอบ หลังจากที่ลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว จะมีการสรุปสัญญาทวิภาคีผ่านการยืนยันคำสั่งซื้อ

3.2. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและได้จัดทำขึ้นและรวบรวมด้วยความระมัดระวังสูงสุด ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของเราเองหรือข้อมูลที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์วัตถุดิบ การจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวจะไม่หมายความถึงการสันนิษฐานของคำให้การค้ำประกัน เราชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการส่งเอกสารและข้อมูลจะไม่ทำให้ผู้ซื้อหลุดพ้นจากภาระผูกพันตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายเหล่านี้เพื่อตรวจสอบสินค้าที่มาถึงสถานที่และจะต้องไม่เชื่อมโยงกับข้อความใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานของสินค้าสำหรับการใช้งานที่ตั้งใจโดยลูกค้า (ข้อ 8.7)

3.3. โดยหลักการแล้ว สัญญาจะไม่ถือว่ามีการสรุปผลจนกว่าคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ ตลอดจนการยอมรับข้อเสนอที่ล่าช้าและแก้ไขจะได้รับการยืนยันจาก BELL เป็นลายลักษณ์อักษร

4. การส่งมอบ

4.1. ลูกค้าจะต้องได้รับกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์แม้ว่าจะส่งมอบและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อ 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายเหล่านี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิทธิ์ทางการตลาดจะไม่ถูกโอน

4.2. เบลล์มีสิทธิที่จะส่งมอบก่อนวันที่ตกลงกันไว้

4.3. เบลล์จะพ้นจากภาระผูกพันในการส่งมอบในกรณีที่ผู้จัดหาล่วงหน้าหยุดผลิตสินค้าที่สั่งซื้อหรือในกรณีเหตุสุดวิสัย โดยที่สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาเท่านั้นและเบลล์ไม่ต้องรับผิด เนื่องจากไม่ได้จัดหาโดยผู้จัดหาล่วงหน้าดังกล่าว

4.4. การส่งมอบทุกครั้งจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ การมีอยู่อย่างจำกัดในกรณีที่มีการจัดส่งหนึ่งครั้งจะไม่มีผลใดๆ ต่อคำสั่งซื้ออื่นๆ

5. ราคา

5.1. ราคาของผลิตภัณฑ์จะระบุไว้ในการยืนยันการสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงในภายหลังอาจส่งผลให้มีการปรับราคาเฉพาะในกรณีที่วันที่ส่งมอบควรช้ากว่าสี่เดือนหลังจากสรุปสัญญา

5.2. ราคาระบุไว้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีและอากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้พร้อมจำนวนเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

6. การชำระเงิน

6.1. ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นและตามมาตรา 271 หมวดย่อย 1 ของ BGB การชำระเงินจะถึงกำหนดชำระทันที ณ เวลาของการส่งมอบหรือบทบัญญัติ และหลังจากได้รับสินค้าและใบกำกับสินค้า สิ่งนี้จะนำไปใช้กับการส่งมอบบางส่วนด้วย

6.2. ผู้ซื้อจะผิดนัดในกรณีที่ผู้ซื้อควรได้รับการแจ้งเตือนหลังจากวันที่ครบกำหนดหรือหลังจากพ้นระยะเวลา 30 วันหลังจากวันครบกำหนดและรับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ผิดนัด ผู้ซื้อจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8 เหนืออัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตามมาตรา 288 ของ BGB

6.3. ผู้ซื้อสามารถหักล้างการเรียกร้องที่ไม่มีการโต้แย้งหรือกลายเป็น res judicata เท่านั้น

6.4. ที่ตัวเลือกของเรา การชำระเงินที่เข้ามาอาจถูกใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับภาระผูกพันที่เก่าที่สุดหรือแบบที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด

6.5. การส่งมอบบางส่วนจะต้องออกใบแจ้งหนี้ทันที และแต่ละรายการจะต้องชำระแยกกันโดยไม่คำนึงถึงความสมบูรณ์ของการส่งมอบทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การชำระเงินล่วงหน้าเมื่อสรุปสัญญาจะถูกหักล้างกับการส่งมอบบางส่วนที่เก่าที่สุดในแต่ละกรณี

7. การจองความเป็นเจ้าของ

7.1. จนกว่าหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ตามสัญญานี้จะสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ สินค้าจะยังคงอยู่ในความเป็นเจ้าของของ BELL

7.2. สินค้าที่มีการจองความเป็นเจ้าของจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของ BELL ตลอดเวลา ในกรณีของการบำบัดหรือการแปรรูปหรือการผสม การจองความเป็นเจ้าของจะถูกขยายไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่

7.3. ผู้ซื้อตกลงที่จะปกป้องความเป็นเจ้าของของ BELL ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่สินค้าที่จัดส่งไม่ได้มุ่งหมายโดยตรงสำหรับลูกค้า แต่สำหรับบุคคลที่สาม และผู้ซื้อต้องระบุอย่างชัดเจนถึงการสงวนกรรมสิทธิ์นี้ต่อผู้รับ

7.4. ผู้ซื้อจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องราคาซื้อในอนาคตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขายต่อสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้การจองความเป็นเจ้าของให้แก่ BELL

7.5. ในกรณีที่มีข้อสงสัยอย่างจริงจังและสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของลูกค้า BELL มีสิทธิเรียกร้องให้มีการส่งมอบสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้การสงวนการเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องให้เวลาเพิ่มเติม

7.6. ตราบใดที่ผู้ซื้อค้างชำระกับการยอมรับหรือการรับของการส่งมอบ ตามลำดับ หรือการระงับข้อพิพาทของข้อเรียกร้องการชำระเงินที่ครบกำหนดแล้ว BELL มีสิทธิที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตามสัญญาหรือใช้สิทธิในการเก็บรักษาโดยสมบูรณ์ ยังเกี่ยวกับการส่งมอบบางส่วน

8. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเบี่ยงเบนขั้นต่ำ การรับประกัน

8.1. เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คุณภาพของสินค้าจะต้องมาจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของ BELL เท่านั้น การใช้งานที่ระบุตามการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี (REACH) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะไม่ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาที่สอดคล้องกันของสินค้าหรือการใช้งานที่สันนิษฐานตามสัญญา

8.2. ลักษณะของแบบจำลองและตัวอย่างจะมีผลผูกพันเท่าที่คู่สัญญาได้ตกลงกันโดยชัดแจ้งว่าจะเป็นตัวอย่างคุณสมบัติของสินค้า

8.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและความทนทานตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ จะต้องได้รับการรับรองหรือรับประกันตามลักษณะเฉพาะ ตามลำดับ ในกรณีที่ได้รับการตกลงและกำหนดไว้เช่นนั้น

8.4. ความผันผวนของคุณภาพอันเนื่องมาจากลักษณะตามธรรมชาติของสินค้าจะไม่ทำให้ผู้ซื้อมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนและยืนยันการเรียกร้องตามลำดับ

8.5. เท่าที่ BELL ควรแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ จะต้องดำเนินการตามความรู้ของ BELL ที่ดีที่สุด ข้อมูลและการอ้างอิงเกี่ยวกับความเหมาะสมและการใช้สินค้าจะต้องไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบของตนเอง

8.6. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้า การขนส่ง การจัดเก็บและการใช้สินค้า

8.7. ไม่ว่าในกรณีใด BELL จะไม่รับผิดชอบต่อความจริงที่ว่าสินค้าที่จัดส่งนั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ลูกค้ากำหนด

9. การขนส่ง การบรรจุ การผ่านความเสี่ยง

9.1. เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การเลือกวิธีการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ BELL

9.2. การส่งมอบให้รวมถึงบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทิ้งบรรจุภัณฑ์เปล่า

9.3. การส่งมอบให้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้เป็นกรณีพิเศษ ตามการตีความที่ INCOTERMS®จะใช้บังคับ (ตามที่แก้ไขเมื่อสิ้นสุดสัญญา)

9.4. ในกรณีการส่งมอบสินค้าที่เสียหาย BELL จะแจ้งให้ทราบทันทีแต่ไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมง การร้องเรียนในภายหลังอาจไม่ได้รับการยอมรับและผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์รับข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อ BELL จากพวกเขา ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องให้ผู้ดำเนินการขนส่งยืนยันความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือต้องจัดทำเอกสารความเสียหายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหลักฐานด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม

9.5. ตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้ซึ่งอยู่ในความเป็นเจ้าของของ BELL จะต้องส่งคืนให้กับ BELL โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและในเวลาที่เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินภายในสองเดือนนับจากการส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ควรส่งคืนดังกล่าวโดยทันที BELL จะมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้ยืม การใช้ภาชนะที่ส่งคืนได้เป็นภาชนะสำหรับจัดเก็บโดยผู้ซื้อตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ดีที่สุดก่อนหรือหลังจากนั้นจะไม่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้ผู้ซื้อบรรจุผลิตภัณฑ์อื่นในภาชนะที่ส่งคืนโดยชัดแจ้ง

10. ค่าเริ่มต้นในการส่งมอบ

10.1. ในกรณีที่ผู้ซื้อยังคงนิ่งเงียบ ปฏิเสธที่จะรับสินค้า หรือแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะปฏิเสธการยอมรับหลังจากได้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อแล้ว BELL อาจเพิกถอนจากสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับ ประสิทธิภาพ.

10.2. ต้นทุนที่เกิดจากการยอมรับล่าช้า โดยเฉพาะต้นทุนสำหรับการจัดเก็บและการส่งมอบใหม่ จะต้องตกเป็นภาระของลูกค้า

11. หน้าที่ในการตรวจสอบ / ร้องเรียน / การรับประกัน

11.1. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว จะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีในแง่ของน้ำหนัก ปริมาณ ปริมาณ รูปร่าง ประเภท และลักษณะที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของ BELL เบลล์จะแจ้งให้ทราบทันทีหากมีการเบี่ยงเบนใดๆ ข้อร้องเรียนของลูกค้าสามารถนำมาพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่ได้มีการประกาศให้ BELL ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดภายใน 10 วันตามปฏิทินหลังจากได้รับและก่อนการประมวลผลสินค้า

11.2. เท่าที่ BELL จะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องที่ถือเป็นการละเมิดภาระผูกพัน ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิที่จะเพิกถอนจากสัญญา

11.3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 10 วันสำหรับการเรียกร้องตามที่ระบุไว้ใน 11.1 การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการยกเว้น

11.4. ในกรณีที่ตกลงส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

12. การลาออก

เว้นแต่ผู้ซื้อจะชำระเงินล่วงหน้าทันที BELL จะได้รับสิทธิในการเพิกถอนในกรณีที่ผู้ซื้อให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่กำหนดความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อของผู้ซื้อหรือผู้ซื้อหยุดการชำระเงินหรือยื่นคำร้องขอเปิดกระบวนการล้มละลาย ที่ยื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ซื้อหรือภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายที่เกิดจากการส่งมอบครั้งก่อนยังไม่ได้รับการตอบสนองแม้ว่าผู้ซื้อจะผิดนัด

13. การปกป้องข้อมูล

BELL ระบุโดยชัดแจ้งว่าตามมาตรา 26 ของ Bundesdatenschutzgesetz [German Federal Data Protection Act] ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านอุปทานจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้ภายใน

14. ความรับผิด

14.1. วันที่ส่งมอบที่ได้รับการยืนยันนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า BELL เองได้รับการส่งมอบจากซัพพลายเออร์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ในกรณีที่ BELL ไม่ได้รับการส่งมอบโดยซัพพลายเออร์ ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ต้องเกินวันที่ส่งมอบมากกว่าหนึ่งเดือน

14.2. ในกรณีของการฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาที่มีสาระสำคัญ (หน้าที่ที่สำคัญ) กล่าวคือ ภาระผูกพันที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเป็นระเบียบและการละเมิดซึ่งเป็นอันตรายต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ตามสัญญาและการปฏิบัติตามที่ลูกค้ามักจะอาจ คาดหวัง ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายที่คาดการณ์ได้ในบริบทของสัญญาดังกล่าว

14.3. ความรับผิดในความเสียหายตามข้อ 14.2 จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนของสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากลำดับของแต่ละรายการที่ระบุไว้ในสัญญา

14.4. BELL จะต้องรับผิดโดยสมบูรณ์เฉพาะในกรณีที่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมทั้งในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติที่รับประกัน

14.5. ความรับผิดสำหรับการสูญเสียกำไรและเงินออมที่ไม่สามารถทำได้ และความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องอื่นๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องจะไม่ได้รับการยกเว้น

14.6. ในกรณีที่มีความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย BELL จะต้องรับผิดอย่างเต็มที่เฉพาะในกรณีที่มีการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

14.7. มิฉะนั้น ความรับผิดสำหรับความประมาทเลินเล่อเล็กน้อยจะได้รับการยกเว้น

14.8. เหตุสุดวิสัยซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา 276 ของ BGB จะปลด BELL จากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่สันนิษฐานไว้ตราบเท่าที่เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีอยู่ ลูกค้าจะได้รับแจ้งทันทีเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดหวังของเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวควรใช้เวลานานกว่าสามเดือน ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเพิกถอนจากสัญญาได้ ความรับผิดใด ๆ ที่มีผลกระทบเกินขอบเขตนั้นจะได้รับการยกเว้น เหตุสุดวิสัยจะรวมถึงสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นอิสระจากเจตจำนงและอิทธิพลของคู่สัญญา ตัวอย่างของเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การตัดสินใจของรัฐบาล การตัดสินใจด้านกฎระเบียบที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ การปิดล้อม ความไม่สงบทางแพ่ง การระดมกำลัง การโจมตีพันธมิตรความร่วมมือ การยึด การห้ามส่งสินค้า สงคราม ความขัดแย้งทางทหาร และการก่อการร้าย ตลอดจนสถานการณ์อื่นๆ ที่ ไม่สามารถคาดเดา รุนแรง และเกิดขึ้นได้ภายหลังการทำสัญญาสิ้นสุดลง

14.9. BELL จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นไปไม่ได้หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการส่งมอบ ในกรณีที่ความเป็นไปไม่ได้หรือความล่าช้าควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายมหาชนที่เกิดจากผู้ซื้อ

15. การไม่เปิดเผยข้อมูล

15.1. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติต่อภาพและเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ผู้รับเหมาได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BELL เป็นความลับอย่างเคร่งครัด พวกเขาจะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

15.2. ภาระผูกพันในการรักษาความลับจะมีผลบังคับใช้หลังจากการปฏิบัติงานและ/หรือในกรณีที่สัญญาล้มเหลว

15.3. ผู้รับเหมาช่วงจะต้องปฏิบัติตาม

16. เขตอำนาจศาล / สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับการส่งมอบ บริการ และการชำระเงิน ตลอดจนข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาคือเมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี สถานที่ดำเนินการสำหรับธุรกรรมทั้งหมดคือเมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี

17. การแก้ไขสัญญา / บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

ข้อตกลงหรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่แตกต่างจากข้อกำหนดข้างต้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร สิ่งนี้จะนำไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ของแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ข้อกำหนดส่วนบุคคลควรเป็นโมฆะหรือเป็นโมฆะ ความถูกต้องของข้อกำหนดอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ

18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ความสัมพันธ์ตามสัญญาจะอยู่ภายใต้กฎหมายเยอรมันเท่านั้น การบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะถูกยกเว้น

19. เวอร์ชันที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายมีให้ในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ ในกรณีของความหมายที่แตกต่างกันของแต่ละส่วน เฉพาะฉบับภาษาเยอรมันจะมีผลผูกพันในทุกกรณี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการซื้อ

ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อทั่วไปต่อไปนี้จะเป็นพื้นฐานของสัญญาของเรา

1. ขอบเขตการสมัคร

การซื้อ บริการ และข้อเสนอของเราจะดำเนินการและส่งมอบโดยอิงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันของผู้ขายจะไม่ได้รับการยอมรับเว้นแต่จะได้รับการยืนยันจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าเราจะรับสินค้าที่จัดส่งแล้ว เราไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันของผู้ขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อ BELL Flavours & Fragrances Duft und Aroma GmbH (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BELL”) จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่สัญญาได้รับการดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขโดยมีความรู้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ ซึ่งได้แก่ ขัดหรือแตกต่างไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อของ BELL อย่างช้าที่สุด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อของเราจะถือว่ายอมรับเมื่อมีการส่งสินค้าที่สั่งซื้อหรือการส่งมอบบางส่วน

2. แบบฟอร์มการสื่อสาร / การเขียน

ข้อกำหนดของแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องปฏิบัติตามหากการสื่อสารดำเนินการผ่านอีเมลและผู้ส่งสามารถให้การตอบรับที่สร้างขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ของการรับอีเมลที่มีเนื้อหาที่ผู้ส่งอ้างถึง

3. บทสรุปของสัญญา

3.1. คำสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อจะมีผลเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอหลังจากการสอบถามโดย BELL ผู้รับเหมาจะต้องระบุการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์จะมีผลเมื่อ (ภายหลัง) ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

3.2. คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันจากผู้รับเหมาเป็นลายลักษณ์อักษร BELL จะถูกผูกมัดตามคำสั่งซื้อเท่านั้นหากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ

3.3. ไม่ว่าจะมีการสรุปสัญญาในภายหลังหรือไม่ก็ตาม การประมาณการต้นทุน แบบจำลอง ตัวอย่าง และอื่นๆ ในทำนองเดียวกันจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

4. วันที่ ค่าเริ่มต้น

4.1. วันที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งจะมีผลผูกพัน การรับสินค้าหรือความสมบูรณ์และการยอมรับผลการปฏิบัติงานของบริการที่ตกลงกันไว้ที่ BELL ตามลำดับ ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดในการปฏิบัติตามวันที่ส่งมอบ

4.2. ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ BELL ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ผู้รับเหมาสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้ ภาระหน้าที่ที่จะต้องแจ้งนี้รวมถึงคำชี้แจงเหตุผลสำหรับความล่าช้าและระยะเวลาโดยประมาณ

4.3. ในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ควรปฏิบัติตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาของการส่งมอบ BELL จะมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย การรับสินค้าล่าช้าจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดและการชดใช้ค่าใช้จ่าย

4.4. ในกรณีผิดนัด เบลล์จะมีสิทธิซื้อสินค้าเพื่อทดแทนตัวเองและเป็นค่าใช้จ่ายของซัพพลายเออร์

4.5. ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ควรผิดนัด ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญาเป็นจำนวน 0.2 คะแนนร้อยละของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมดในแต่ละวันที่เกินกำหนดเวลา แต่สูงสุด 5 คะแนนร้อยละของคำสั่งซื้อ ค่า. ค่าปรับตามสัญญาจะคำนวณตามระยะเวลาตั้งแต่เกินกำหนดเวลาและจนกว่าบริการจะเสร็จสมบูรณ์หรือการส่งมอบการประกาศเลิกจ้างจากสัญญา BELL ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมรวมถึงการเรียกร้องทางกฎหมายเพิ่มเติม ค่าปรับตามสัญญาที่อาจชำระได้จะถูกชดเชยกับการเรียกร้องค่าเสียหาย เบลล์มีสิทธิที่จะยืนยันค่าปรับตามสัญญาจนกว่าการชำระเงินขั้นสุดท้ายสำหรับการสั่งซื้อและหักจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจากจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้

5. การจองความเป็นเจ้าของ

ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อมีการส่งมอบโดยมีการสงวนการเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม BELL ยังคงมีสิทธิ์ใช้และดำเนินการกับสินค้าที่มีการจองความเป็นเจ้าของ

6. การรับประกัน / การรับประกัน

6.1. ผู้รับเหมารับประกันว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติทั้งหมดซึ่งเป็นกรณีของวัตถุดิบที่กำหนดโดยข้อกำหนดของ BELL และได้รับการรับรองจากซัพพลายเออร์ สินค้าต้องเหมาะสมกับการใช้งานที่กำหนดโดยสัญญา สิ่งของที่จัดส่งให้ระบุวันหมดอายุก่อนหรือวันหมดอายุตามลำดับ ให้มีอายุคงเหลือจนถึงวันนั้นอย่างน้อยร้อยละ 75 ของความทนทานทั้งหมด

6.2. เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซัพพลายเออร์ต้องรับประกันว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ทุกประการ สถานะปัจจุบันของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอาหารและยามีความเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

6.3. บทบัญญัติทางกฎหมายจะใช้บังคับกับสิทธิของ BELL ในกรณีที่มีข้อบกพร่องด้านคุณภาพหรือชื่อของสินค้า (รวมถึงการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือสั้น) และการละเมิดหน้าที่อื่นๆ ที่ทำโดยซัพพลายเออร์

6.4. ข้อบกพร่องใด ๆ จะถูกรายงานทันทีหลังจากได้รับความรู้ ข้อบกพร่องที่ไม่ชัดเจนจะต้องรายงานหลังจากค้นพบและภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์ และในกรณีของวัตถุดิบจนถึงวันที่ดีที่สุด การยืนยันใบส่งสินค้าไม่ถือเป็นการยอมรับสินค้า

6.5. ในกรณีที่ควรมีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายสำหรับ BELL ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่ผิดพลาด (เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือค่าใช้จ่ายของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ต้นทุนของสินค้าทดแทนที่จำเป็นและการซื้อทดแทนจากซัพพลายเออร์รายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ซัพพลายเออร์จะต้อง ชดใช้ให้พวกเขา การเรียกร้องทางกฎหมายเพิ่มเติมใด ๆ ในที่นี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

6.6. ในการร้องขอครั้งแรก ซัพพลายเออร์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ BELL จากการเรียกร้องของบุคคลที่สามซึ่งอาจได้รับการยืนยันเนื่องจากข้อบกพร่องหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบของซัพพลายเออร์บนพื้นฐานของส่วนแบ่งของซัพพลายเออร์ในการก่อให้เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหาย ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะทำประกันความรับผิดของผลิตภัณฑ์ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่จะส่งมอบและเพื่อรักษาการประกันนี้ในช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ในการจัดหา

7. เงื่อนไขการจัดส่ง / การผ่านความเสี่ยง

7.1. ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ การส่งมอบทั้งหมดจะต้องชำระอากรที่ส่งมอบแล้ว การจัดส่งยังรวมถึงค่าบรรจุภัณฑ์และการประกันภัยการขนส่งด้วย

7.2. ในกรณีที่วันที่ส่งมอบแตกต่างไปจากสัญญา BELL ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้าโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมา

7.3. การจัดส่งบางส่วนจะได้รับการยอมรับหลังจากการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

7.4. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่จำเป็นและเอกสารที่ร้องขอในคำสั่งซื้อจะต้องจัดส่งอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการจัดส่งสินค้าหรือตามประสิทธิภาพของบริการตามลำดับ

8. ราคา / วันที่ครบกำหนด / สถานที่ปฏิบัติงาน

8.1. ราคาที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อจะมีผลผูกพัน ราคาแต่ละรายการจะระบุไว้ในคำสั่งซื้อเป็นราคาสุทธิ

8.2. สถานที่ดำเนินการชำระเงินคือสำนักงานใหญ่ของ BELL ในยุโรป เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันที่สถานที่ให้บริการอื่น ๆ การบริการจะต้องดำเนินการที่นั่น

8.3. สำเนาใบแจ้งหนี้จะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจน

8.4. กำหนดเวลาสำหรับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จะเริ่มต้นด้วยการรับใบแจ้งหนี้ที่เป็นระเบียบ แต่ไม่ใช่ก่อนการรับสินค้า การชำระเงินจะต้องไม่ถือเป็นการยอมรับการปฏิบัติตามระเบียบหรือการสละสิทธิ์การเรียกร้องการรับประกันที่เป็นไปได้

9. การไม่เปิดเผยข้อมูล

9.1. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติต่อภาพที่ได้รับและเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ BELL พวกเขาจะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

9.2. ภาระผูกพันในการรักษาความลับจะมีผลบังคับใช้หลังจากการปฏิบัติงานและในกรณีที่สัญญาล้มเหลว

9.3. ผู้รับเหมาช่วงจะต้องปฏิบัติตาม

10. สิทธิในทรัพย์สิน

ซัพพลายเออร์รับประกันว่าการส่งมอบบริการของซัพพลายเออร์ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ซัพพลายเออร์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ BELL เมื่อมีการร้องขอครั้งแรกจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ซึ่งควรได้รับการยืนยันบนพื้นฐานของการละเมิดดังกล่าว

11. เอกสาร

ซัพพลายเออร์จะต้องนำตัวอย่างที่เก็บไว้ออกจากทุกชุดที่จัดส่งทันทีก่อนบรรจุขวด/บรรจุลงในภาชนะขนส่ง และเก็บอย่างน้อยจนกว่าจะหมดอายุของวันที่ดีที่สุดก่อนวันหมดอายุ BELL มีสิทธิขอตัวอย่างเพื่อการตรวจครั้งต่อไปได้ตลอดเวลา

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

จะถือว่าตกลงกันแล้วว่าสัญญาทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายของเยอรมัน บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่ได้รับการยกเว้น

13. สถานที่ปฏิบัติงาน / สถานที่ในเขตอำนาจศาล / ความไม่ถูกต้องบางส่วน

13.1. ความไม่ถูกต้องตามกฎหมายของข้อกำหนดส่วนบุคคลของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดอื่นๆ

13.2. สถานที่ปฏิบัติงานสำหรับหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญา รวมถึงภาระผูกพันในการชำระเงินของ BELL จะเป็นเมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี

13.3. เขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำสั่งคือเมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี

14. การโฆษณา

ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่กับ BELL ในการโฆษณาของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BELL เช่นเดียวกับข้อบ่งชี้ในนิทรรศการและงานแสดงสินค้า

15. เวอร์ชันที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อมีให้ในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ ในกรณีของความหมายที่แตกต่างกันของแต่ละส่วน เฉพาะฉบับภาษาเยอรมันจะมีผลผูกพันในทุกกรณี

________________________
1คำอธิบายในวงเล็บเหลี่ยมเป็นบันทึกย่อของผู้แปล


หากต้องการเริ่มอ่าน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไป" ของเราในรูปแบบ PDF โปรดคลิกลิงก์ต่อไปนี้ไปยังเอกสาร PDF!

PDF-Iconเงื่อนไขทั่วไป
และเงื่อนไขการขาย
 

คุณต้องใช้ Acrobat Reader จาก Adobe เพื่อแสดง PDF
หากคุณไม่มี Adobe Acrobat Reader โปรดคลิกที่นี่!
ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader

คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับ Adobe Acrobat Reader ในเวอร์ชันล่าสุดที่ Adobe.com