Warunki korzystania

Smaki i zapachy dzwoneczkowe
Ogólne Warunki Sprzedaży

Stan na listopad 2012 r.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy BELL Flavours & Fragrances Duft und Aroma GmbH (zwaną dalej „BELL”) a klientem. Rozbieżne i niekorzystne warunki kupującego nie będą akceptowane, chyba że zostaną potwierdzone przez BELL na piśmie. Ustalenia ustne, zmiany i/lub poprawki do umowy zaczną obowiązywać wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez kierownictwo BELL i nie będą miały wpływu na przyszłe umowy między stronami. Warunki sprzedaży obowiązują nawet w przypadku, gdy realizujemy dostawę ze świadomością rozbieżnych lub niekorzystnych warunków kupującego. Niniejsze Warunki Sprzedaży uważa się za zaakceptowane najpóźniej z chwilą przyjęcia dostawy towaru.

1.2. Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, niemiecki kodeks cywilny]1.

1.3. W przypadku, gdy klient nie powinien był otrzymać niniejszych Warunków wraz z ofertą lub nie powinien był zostać dostarczony klientowi przy innej okazji, obowiązują one mimo wszystko, jeżeli klient znał je lub musiał mieć wcześniej o nich wiedzę poprzez poprzednią relację biznesową.

1.4. BELL podkreśla, że żadne wcześniejsze ustne porozumienia nie mają zastosowania. W szczególności odnosimy się do faktu, że przedstawiciele handlowi BELL są upoważnieni jedynie do przyjmowania zamówień/żądań zakupu, ale nie są uprawnieni do zawierania umów odbiegających od niniejszych Warunków ani do akceptowania jakichkolwiek warunków nabywcy.

2. KOMUNIKACJA / FORMULARZ PISEMNY

Wymóg formy pisemnej jest spełniony, jeżeli komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nadawca ma możliwość wysłania elektronicznie generowanych potwierdzeń odbioru wiadomości e-mail, których treść dotyczy.

3. ZAMÓWIENIA / POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Co do zasady oferty BELL nie są wiążące i nie stanowią zobowiązania do dostawy. Po złożeniu zamówienia przez klienta dochodzi do zawarcia umowy dwustronnej poprzez potwierdzenie zamówienia.

3.2. Dokumenty i informacje związane z zamówieniem oparte są na obecnym poziomie wiedzy naukowej i zostały stworzone i zebrane z najwyższą starannością. Dane specyficzne dla produktu oparte są na naszych własnych badaniach lub na danych dostarczonych przez dostawców surowców. Podanie takich danych nie oznacza domniemania przyrzeczenia gwarancji. Wyraźnie zaznaczamy, że złożenie dokumentów i informacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zgodnie z punktem 11.1. niniejszych Warunków Sprzedaży w celu zbadania wszelkich towarów przybywających na jej teren, a tym samym nie łączy się z jakimkolwiek oświadczeniem o przydatności towaru do użytku zamierzonego przez klienta (pkt 8.7.).

3.3. Co do zasady umowę uważa się za zawartą dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez BELL zamówień nabywcy oraz opóźnionych i zmienionych przyjęciach ofert.

4. DOSTAWA

4.1. Klient uzyskuje prawo własności towaru przez wydanie i z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 niniejszych Warunków Sprzedaży. Prawa własności przemysłowej, licencje dotyczące produktu lub prawa marketingowe nie podlegają przeniesieniu.

4.2. BELL ma prawo dokonać dostawy przed umówionym terminem.

4.3. BELL jest zwolniony z obowiązku dostawy w przypadku, gdy przeddostawca zaprzestał produkcji zamówionego towaru lub w przypadku działania siły wyższej, o ile okoliczności te wystąpiły dopiero po zawarciu umowy i BELL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przez takiego dostawcę wstępnego.

4.4. Każdą dostawę traktujemy niezależnie. Ograniczona dostępność w przypadku jednej dostawy nie ma wpływu na inne zamówienia.

5. CENA

5.1. Ceny produktów zostaną wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Późniejsza zmiana może skutkować korektą ceny tylko w przypadku, gdy termin dostawy powinien być późniejszy niż cztery miesiące po zawarciu umowy.

5.2. Podane ceny nie zawierają podatku VAT i innych odpowiednich podatków i ceł. Podatek VAT zostanie wskazany na fakturze wraz z obowiązującą kwotą ustawową.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Z zastrzeżeniem innej pisemnej umowy i zgodnie z § 271 ust. 1 BGB płatność jest wymagalna natychmiast w momencie dostawy lub dostarczenia oraz po otrzymaniu towaru i faktury. Dotyczy to również dostaw częściowych.

6.2. Kupujący popadnie w zwłokę w przypadku, gdy kupujący otrzyma wezwania po terminie płatności lub po upływie 30 dni od terminu płatności i otrzymania faktury. W przypadku zwłoki nabywca zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej zgodnie z § 288 BGB.

6.3. Kupujący może dokonywać potrąceń wyłącznie z wierzytelnościami, które są bezsporne lub które uzyskały powagę rzeczy osądzonej.

6.4. Według naszej opcji płatności przychodzące mogą być wykorzystane jako rekompensata za najstarsze lub najmniej zabezpieczone zobowiązanie.

6.5. Dostawy częściowe zostaną zafakturowane niezwłocznie i każda z nich oddzielnie będzie wymagała zapłaty, niezależnie od zrealizowania całości dostawy. W przypadku braku pisemnych uzgodnień zaliczki przy zawieraniu umów będą każdorazowo potrącane z najstarszą dostawą częściową.

7. REZERWACJA WŁASNOŚCI

7.1. Dopóki wszystkie zobowiązania wynikające z tego stosunku umownego nie zostaną całkowicie wypełnione, towary pozostaną własnością BELL.

7.2. Towary podlegające zastrzeżeniu własności będą w każdym czasie przetwarzane na zlecenie BELL. W przypadku obróbki, przetwarzania lub mieszania zastrzeżenie własności zostaje zatem rozszerzone na nowy produkt.

7.3. Kupujący zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć własność firmy BELL również w przypadku, gdy dostarczony towar nie jest przeznaczony bezpośrednio dla klienta, lecz dla osób trzecich, a kupujący wyraźnie zaznaczy to zastrzeżenie własności odbiorcy.

7.4. Już teraz nabywca przenosi na BELL wszystkie swoje przyszłe roszczenia z tytułu ceny kupna wynikające z odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności.

7.5. W przypadku poważnych i uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności klienta BELL ma prawo zażądać wydania towaru objętego zastrzeżeniem własności bez wyznaczania dodatkowego terminu.

7.6. Dopóki nabywca zalega z odbiorem lub odbiorem dostawy lub z uregulowaniem przeterminowanego roszczenia o zapłatę, BELL ma prawo całkowicie odmówić wykonania umowy lub skorzystać z prawa zatrzymania również w przypadku dostaw częściowych.

8. JAKOŚĆ PRODUKTU, MINIMALNE ODCHYLENIA, GWARANCJE

8.1. O ile nie uzgodniono inaczej, jakość towarów będzie wynikać wyłącznie ze specyfikacji produktu firmy BELL. Zidentyfikowane zastosowania zgodnie z rejestracją, oceną, autoryzacją i ograniczeniami w zakresie chemikaliów (REACH), które są istotne dla towarów, nie stanowią umowy dotyczącej odpowiedniej jakości umownej towarów ani zastosowania, które zostało przyjęte zgodnie z umową.

8.2. Charakterystyki modeli i próbek są wiążące tylko w zakresie, w jakim strony wyraźnie uzgodniły, że będą to próbki właściwości towaru.

8.3. Informacje dotyczące jakości i trwałości oraz inne informacje są odpowiednio gwarantowanymi lub gwarantowanymi właściwościami tylko w przypadku, gdy zostały uzgodnione i oznaczone jako takie.

8.4. Wahania jakości wynikające z naturalnych właściwości towaru nie uprawniają kupującego odpowiednio do reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.5. O ile BELL powinien powiadomić klienta w związku z zamówieniem, powinno to nastąpić zgodnie z najlepszą wiedzą BELL. Informacje i referencje dotyczące przydatności i użytkowania towarów nie zwalniają kupującego z przeprowadzenia własnych badań i kontroli.

8.6. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz wskazówek dotyczących importu, transportu, przechowywania i użytkowania towarów.

8.7. W żadnym wypadku BELL nie ponosi odpowiedzialności za to, że dostarczony towar nadaje się do użytku zamierzonego przez klienta.

9. TRANSPORT, PAKOWANIE, PRZEJŚCIE RYZYKA

9.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wybór metody wysyłki należy do uznania BELL.

9.2. Dostawy obejmują standardowe opakowanie. Koszty utylizacji pustego opakowania ponosi nabywca.

9.3. Dostawa będzie realizowana zgodnie z ustalonym w danym przypadku terminem handlowym, którego interpretację stanowią warunki INCOTERMS®stosuje się (ze zmianami w chwili zawarcia umowy).

9.4. W przypadku dostawy uszkodzonego towaru BELL zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin. Późniejsze reklamacje nie mogą być uwzględnione, a kupującemu nie przysługuje z nich prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec BELL. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia szkody przez osobę realizującą transport lub do udokumentowania szkody w celu dowodowym w inny odpowiedni sposób.

9.5. Opakowania zwrotne będące własnością BELL zostaną zwrócone BELL bezpłatnie i terminowo, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od daty dostawy. W przypadku, gdyby taki zwrot nie nastąpił szybko, BELL ma prawo naliczyć opłaty pożyczkowe. Wykorzystywanie przez nabywcę pojemników zwrotnych jako pojemników magazynowych przez okres do terminu przydatności do spożycia lub później jest niedopuszczalne. Nabywcy wyraźnie zabrania się napełniania opakowań zwrotnych innymi produktami.

10. DOMYŚLNIE ODBIERAJĄC DOSTAWĘ

10.1. W przypadku, gdy kupujący zachowa milczenie, odmówi przyjęcia towaru lub wyraźnie wyrazi wolę odmowy odbioru po wyznaczeniu dla kupującego dodatkowego odpowiedniego terminu, BELL może odstąpić od umowy lub dochodzić odszkodowania za nie- wydajność.

10.2. Koszty spowodowane opóźnionym odbiorem, w szczególności koszty magazynowania i ponownej dostawy, ponosi klient.

11. OBOWIĄZEK BADANIA / REKLAMACJE / GWARANCJA

11.1. Po otrzymaniu towar zostanie niezwłocznie zbadany pod względem wagi, ilości, ilości, kształtu, rodzaju i innych istotnych cech zgodnie ze specyfikacją BELL. BELL zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odchyleniach. Reklamacje Klientów mogą być uwzględnione jedynie w przypadku, gdy zostaną zgłoszone BELL na piśmie i szczegółowo w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, a przed przetworzeniem.

11.2. O ile BELL nie ponosi odpowiedzialności za wadę stanowiącą naruszenie zobowiązania, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

11.3. Po upływie 10 dniowego terminu na zgłoszenie reklamacji, o którym mowa w pkt 11.1, wszelkie roszczenia z tym związane są wykluczone.

11.4. W przypadku uzgodnienia dostawy towaru o innej jakości, kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu ewentualnych wad.

12. WYCOFANIE

O ile kupujący nie zapłaci natychmiast z góry, BELL przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podania przez kupującego błędnych informacji dotyczących faktów określających zdolność kredytową kupującego lub wstrzymania płatności przez kupującego lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. złożone w odniesieniu do aktywów lub zobowiązań kupującego wynikających z poprzednich dostaw nie zostały spełnione, mimo że kupujący jest w zwłoce.

13. OCHRONA DANYCH

BELL wyraźnie wskazuje, że zgodnie z § 26 Bundesdatenschutzgesetz [niemiecka federalna ustawa o ochronie danych] dane klienta dotyczące stosunku dostaw są przechowywane do użytku wewnętrznego.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1. Potwierdzony termin dostawy jest uzależniony od tego, że sam BELL otrzymał dostawy od swoich dostawców prawidłowo, kompletnie i na czas. W przypadku, gdy BELL nie odbierze dostawy od swoich dostawców, obie strony mają prawo odstąpić od umowy w przypadku przekroczenia terminu dostawy o więcej niż jeden miesiąc.

14.2. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku kardynalnego), tj. obowiązku, który w ogóle umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umownego i dotrzymaniu, którego zwykle klient może oczekiwać, odpowiedzialność jest ograniczona do szkody przewidywalnej w kontekście takiej umowy.

14.3. Odpowiedzialność za szkody zgodnie z pkt. 14.2. ogranicza się do kwoty wynagrodzenia wynikającego z danego indywidualnego zamówienia przewidzianego w umowie.

14.4. BELL ponosi pełną odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, jak również w przypadku braku gwarantowanych cech.

14.5. Wyłącza się odpowiedzialność za utratę zysków i oszczędności, które nie były możliwe, jak również odpowiedzialność za wszelkie inne szkody następcze spowodowane wadą.

14.6. W przypadku lekkiego niedbalstwa BELL ponosi pełną odpowiedzialność tylko w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

14.7. W przeciwnym razie odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie jest wykluczona.

14.8. Zdarzenia siły wyższej, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z § 276 BGB, zwalniają BELL z wykonania przyjętych zobowiązań umownych tak długo, jak te zdarzenia trwają. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przewidywanym czasie trwania takiego zdarzenia. W przypadku, gdyby zdarzenie to trwało dłużej niż trzy miesiące, obie strony mają prawo odstąpić od umowy. Wszelka odpowiedzialność ze skutkiem wykraczającym poza ten zakres jest wykluczona. Siła wyższa obejmuje wszelkie okoliczności, które są niezależne od woli i wpływu stron umowy. Przykładami siły wyższej są: klęski żywiołowe, decyzje rządowe, decyzje regulacyjne, których nie można było przewidzieć, blokady, niepokoje społeczne, mobilizacja, strajki na partnerów współpracujących, zajęcie, embargo, wojna, konflikty zbrojne i terroryzm oraz inne okoliczności, które są nieprzewidywalne, dotkliwe i wystąpią po zawarciu umowy.

14.9. BELL nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań dostawy w przypadku, gdy niemożność lub opóźnienie wynikało z należytego wykonania obowiązków publicznoprawnych spowodowanych przez kupującego.

15. BRAK UJAWNIANIA

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności wszelkich otrzymanych przez niego obrazów i innych dokumentów, które dotyczą działalności BELL. Nie wolno ich ujawniać osobom trzecim.

15.2. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po wykonaniu i/lub w przypadku niepowodzenia umowy.

15.3. Podwykonawcy są odpowiednio zobowiązani.

16. MIEJSCE WŁAŚCIWOŚCI / MIEJSCE WYKONANIA WYKONANIA

Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla dostaw, usług i płatności oraz wszelkich sporów powstałych między stronami jest Lipsk w Niemczech. Miejscem wykonania wszystkich transakcji będzie Lipsk, Niemcy.

17. ZMIANY UMOWY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe umowy lub porozumienia odbiegające od ww. postanowień wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany tego wymogu formy pisemnej. W przypadku nieważności lub nieważności poszczególnych postanowień, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

18. PRAWO WŁAŚCIWE

Stosunki umowne podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

19. WERSJA PRAWNIE WIĄŻĄCA

Regulamin sprzedaży dostępny jest w języku niemieckim i angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń poszczególnych sekcji, w każdym przypadku obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.

Ogólne Warunki Zakupu

Stan na listopad 2012 r.

Poniższe Ogólne Warunki Zakupu stanowią podstawę naszych umów.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nasze zakupy, usługi i oferty będą podejmowane i dostarczane wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków. Rozbieżne lub niekorzystne warunki sprzedawcy nie będą akceptowane, chyba że zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. Mimo przyjęcia dostarczonego towaru nie akceptujemy odmiennych warunków sprzedawcy. Warunki zakupu BELL Flavours & Fragrances Duft und Aroma GmbH (zwanej dalej „BELL”) obowiązują również w przypadku bezwarunkowej realizacji umowy ze znajomością warunków dostawcy, które są sprzeczne lub odbiegające od Warunków zakupu firmy BELL. Najpóźniej z chwilą wysyłki zamówionego towaru lub dostawy częściowej uznaje się, że nasze Warunki zakupu zostały zaakceptowane.

2. KOMUNIKACJA / FORMULARZ PISEMNY

Wymóg formy pisemnej jest spełniony w przypadku, gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nadawca ma możliwość wysłania elektronicznie generowanych potwierdzeń odbioru wiadomości e-mail, których treść nadawca powołuje.

3. ZAWARCIE UMÓW

3.1. Zamówienia i zmiany w zamówieniach są ważne tylko w formie pisemnej. W przypadku zmiany oferty po zapytaniu przez BELL, wykonawca odrębnie wskaże odpowiednią zmianę. Umowy zawierane ustnie lub telefonicznie są ważne tylko wtedy, gdy (później) zostaną potwierdzone na piśmie.

3.2. Wszystkie zamówienia zostaną potwierdzone przez wykonawcę na piśmie. BELL jest związany zamówieniem tylko wtedy, gdy w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia otrzyma pisemne potwierdzenie zamówienia.

3.3. Z późniejszym zawarciem umowy lub bez niej kosztorysy, modele, próbki itp. nie będą wynagradzane.

4. DATY, DOMYŚLNE

4.1. Terminy podane w zamówieniu są wiążące. O dotrzymaniu terminu dostawy decyduje odpowiednio odbiór towaru lub kompletacja i odbiór uzgodnionego wykonania usługi w BELL.

4.2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje BELL na piśmie, gdy tylko wykonawca będzie mógł przewidzieć, że nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych. Obowiązek informowania obejmuje uzasadnienie opóźnienia i przewidywany czas trwania.

4.3. W przypadku niewykonania zobowiązań przez wykonawcę w terminie dostawy, BELL przysługują wszelkie roszczenia zgodnie z przepisami ustawowymi. Odbiór opóźnionej dostawy nie stanowi zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki oraz zwrotu kosztów.

4.4. W przypadku zwłoki BELL jest uprawniona do samodzielnego zakupu towaru zastępczego i na koszt dostawcy.

4.5. W przypadku zwłoki dostawcy, dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 punktów procentowych całkowitej wartości zamówienia za każdy dzień przekroczenia terminu, jednak maksymalnie do 5 punktów procentowych zamówienia wartość. Kara umowna naliczana jest za okres od przekroczenia terminu do całkowitego wykonania usługi lub doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. BELL zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych oraz dalszych roszczeń ustawowych. Ewentualnie zapłacona kara umowna zostanie potrącona z roszczeniem o odszkodowanie. BELL jest uprawniony do dochodzenia kary umownej do czasu ostatecznej zapłaty za zamówienie oraz do potrącenia kwoty kary umownej z kwoty faktury.

5. REZERWACJA WŁASNOŚCI

W przypadku, gdy zamówiony towar zostanie dostarczony z zastrzeżeniem własności, BELL jest mimo wszystko uprawniony do używania i przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności.

6. GWARANCJA / GWARANCJA

6.1. Wykonawca gwarantuje, że towar posiada wszystkie cechy, które są w przypadku surowców wymaganych przez specyfikacje BELL i które są gwarantowane przez dostawcę. Towar musi nadawać się do użytku określonego w umowie. Artykuły, które przy dostawie są oznaczone odpowiednio datą przydatności do spożycia lub datą przydatności do spożycia, mają pozostały termin do tej daty wynoszący co najmniej 75% ich całkowitej trwałości.

6.2. O ile prawo nie stanowi inaczej, dostawca gwarantuje, że dostarczone towary są pod każdym względem zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami, aktualnym stanem wiedzy naukowej i technicznej oraz odpowiednimi przepisami ustawowymi i normami dotyczącymi danego celu użytkowania, w szczególności z przepisami prawa dotyczącymi żywności i leków oraz że są one odpowiednie do zamierzonego użycia.

6.3. Do uprawnień BELL w przypadku wad jakościowych lub wad prawnych towaru (w tym nieprawidłowych lub krótkich dostaw) oraz innych naruszeń obowiązków popełnionych przez dostawcę stosuje się przepisy ustawowe.

6.4. Wszelkie wady należy zgłaszać niezwłocznie po zapoznaniu się z nimi. Wady nieoczywiste należy zgłaszać po ich wykryciu iw terminie czterech tygodni, aw przypadku surowców do terminu przydatności do spożycia. Potwierdzenie na dowodach dostawy nie jest uważane za przyjęcie towaru.

6.5. W przypadku powstania wydatków lub kosztów dla BELL w związku z wadliwą dostawą (np. koszty kontroli lub koszty ekspertyz, koszty niezbędnych zakupów zastępczych i zastępczych od innych dostawców, koszty wycofania produktu, koszty prawne), dostawca zobowiązany jest zwrócić je. Wszelkie dalsze roszczenia ustawowe pozostają nienaruszone.

6.6. Na pierwsze żądanie dostawca zwolni BELL z wszelkich roszczeń osób trzecich, które mogą być dochodzone z powodu wad lub uszkodzeń produktów dostawy dostawcy na podstawie udziału dostawcy w spowodowaniu wad lub szkód. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt z sumą ubezpieczenia odpowiednią do dostawy towaru i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania stosunku dostaw.

7. WARUNKI WYSYŁKI / PRZEJŚCIE RYZYKA

7.1. Z zastrzeżeniem innych pisemnych uzgodnień, wszystkie dostawy będą dostarczane z opłaconym cłem. Przesyłka obejmuje również koszty opakowania i ubezpieczenie transportu.

7.2. W przypadku odbiegających od umowy terminów dostaw BELL zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru na koszt kontrahenta.

7.3. Dostawy częściowe będą przyjmowane wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu.

7.4. Niezbędne karty charakterystyki i dokumenty wymagane w zamówieniu należy również dostarczyć najpóźniej odpowiednio przy wysyłce towaru lub wykonaniu usługi.

8. CENY / TERMIN / MIEJSCE WYKONANIA

8.1. Cena podana w zamówieniu jest wiążąca. Poszczególne ceny będą wskazywane w zamówieniu jako ceny netto.

8.2. Miejscem wykonania płatności będzie europejska siedziba BELL. O ile strony nie uzgodniły innego miejsca wykonania usług, usługi będą tam świadczone.

8.3. Kopie faktur powinny być wyraźnie oznaczone jako takie.

8.4. Termin zapłaty faktury rozpoczyna się z chwilą otrzymania faktury porządkowej, ale nie przed otrzymaniem towaru. Zapłata nie stanowi akceptacji prawidłowego wykonania ani zrzeczenia się ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

9. BRAK UJAWNIANIA

9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ścisłej poufności wszelkich otrzymanych zdjęć i innych dokumentów, które dotyczą działalności BELL. Nie wolno ich ujawniać osobom trzecim.

9.2. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po wykonaniu oraz w przypadku niepowodzenia umowy.

9.3. Podwykonawcy są odpowiednio zobowiązani.

10. PRAWA WŁASNOŚCI

Dostawca gwarantuje, że wykonanie usługi Dostawcy nie narusza żadnych praw majątkowych ani innych praw osób trzecich. Dostawca zwolni BELL na pierwsze żądanie z wszelkich roszczeń osób trzecich, które należy dochodzić na podstawie takiego naruszenia.

11. DOKUMENTACJA

Dostawca zobowiązany jest pobrać próbki zatrzymane z każdej dostarczonej partii bezpośrednio przed rozlewem/opakowaniem do pojemników transportowych i przechowywać je co najmniej do upływu terminu przydatności do spożycia. BELL ma prawo w każdej chwili zażądać próbek do kolejnych badań.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Uznaje się za uzgodnione, że wszystkie umowy podlegają prawu niemieckiemu; wyłącza się postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13. MIEJSCE WYKONANIA WYKONANIA / MIEJSCE JURYSDYKCJI / CZĘŚCIOWE NIEWAŻNOŚĆ

13.1. Nieważność prawna poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.2. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym zobowiązań płatniczych BELL, będzie Lipsk, Niemcy

13.3. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z lub w związku z zamówieniem jest Lipsk w Niemczech.

14. REKLAMA

Wykonawca nie może powoływać się w swojej reklamie na istniejące relacje biznesowe z BELL bez pisemnej zgody BELL. To samo dotyczy odpowiednich wskazań na wystawach i targach.

15. WERSJA PRAWNIE WIĄŻĄCA

Warunki Zakupu dostępne są w języku niemieckim i angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń poszczególnych sekcji, w każdym przypadku obowiązuje wyłącznie wersja niemiecka.

________________________
1Wyjaśnienia w nawiasach kwadratowych są notatkami tłumacza.


Aby rozpocząć czytanie naszych „Ogólnych warunków sprzedaży” w formacie PDF, kliknij poniższy link do dokumentu PDF!

PDF-IconOgólne warunki
i warunki sprzedaży
 

Do wyświetlania pliku PDF potrzebny jest program Acrobat Reader firmy Adobe.
Jeśli nie masz programu Adobe Acrobat Reader, kliknij tutaj!
Pobierz program Acrobat Reader

Zostaniesz przekierowany do łącza pobierania programu Adobe Acrobat Reader w jego ostatniej wersji na Adobe.com.