Marco Conte

Marco Conte

Chức vụ:Giám đốc Tài chính và Vận hành Brazil

Phòng:

Khu vực:Brazil

Những năm với Bell:

E-mail:

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.