Joan Harvey

Joan Harvey

Chức vụ:Sơ Phó Giám đốc Thương mại của Bộ phận Hương vị

Phòng:Hương liệu

Khu vực:Hoa Kỳ - Northbrook, IL

Những năm với Bell:

E-mail:

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.