Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (1)
Marco Conte

Marco Conte

Chức vụ:Giám đốc Tài chính và Vận hành Brazil

Phòng:

Khu vực:Brazil

Những năm với Bell:

E-mail:

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (2)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (2)
Fabiana Escobar

Fabiana Escobar

Chức vụ:Giám đốc thương mại của Brazil

Phòng:

Khu vực:Brazil

Những năm với Bell:

E-mail:

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.