Quan hệ đối tác trong ngành

Chứng nhận toàn cầu

Chứng nhận OU Kosher (Hoa Kỳ và Châu Âu)

Viện Thực phẩm Chất lượng An toàn (Hoa Kỳ)

ISO 9001: 2015 (Hoa Kỳ và Châu Âu)

Liên đoàn Châu Âu về Thành phần Mỹ phẩm

Chứng nhận Kosher (Canada)

Được chứng nhận hữu cơ (Hoa Kỳ)

Hữu cơ EU (Châu Âu)

FAMI-QS (Châu Âu)

HACCP (Châu Âu)

FSS C22000 (Hoa Kỳ và Châu Âu)

ISO 14001-2015 (Hoa Kỳ)

ISO 22000-2018 (Hoa Kỳ)