Pinakabagong Spark Trends

Na-reconstruct ang mga spark trend para magkaroon ng mas mahabang terminong view na tumutukoy sa limang pangunahing consumer macro trend na nakikita naming pundasyon para sa ngayon at sa hinaharap.