वियतनाम एच.सी.एम.

73 क्यु लोंग
एफ। 15, Q.10
हो ची मिन स्टैड
वियतनाम